• QUAD CAFÉ
 • 13 ks
  za 10 445 362.69 Kč
čtyřkolky a motorky CFMOTO Beroun - Blatná

Vše o nákupu a VOP

Více o podmínkách prodeje:

Doprava zdarma se vztahuje na všechny u nás čtyřkolky a motorky a na území ČR.

Doporučujeme osobní návštěvu na jedné z našich prodejen za účelem převzetí a předvedení stroje.

Pro nákup prostřednictvím eshopu platí níže uvedení všeobecné obchodní podmínky.

Obchodní podmínky

Pro nákup v online obchodě společnosti Quad Café s.r.o. na www.quadcafe.cz

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“), kdy na jedné straně vystupuje společnost Quad Café, s.r.o., IČO: 04474601, se sídlem Jakoubkova 115, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 248287, Městský soud v Praze, e-mail: info@quadcafe.cz, telefon: +420 774 126 553 jako prodávající (dále jen „prodávající“)  a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). 
 3. Tyto obchodní podmínky neplatí pro jiné dealery značek, jejichž zastoupení má na území ČR prodávající. E-shop na stránkách www.quadcafe.cz umožňuje nákup zboží pouze u prodávajícího.
 4. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky, a to podnikatele i spotřebitele. Bez ohledu na to je možné, že některé části těchto obchodních podmínek se týkají jen spotřebitelů, nebo jen podnikatelů. 
 5. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zboží nabízené v našem online obchodě, není-li označeno jako "juniorský model" nebo "dětská čtyřkolka, resp. motorka", je určeno výhradně pro osoby starší 18ti let.
 6. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo a označí se tak za podnikatele, bere tím na vědomí, že se na něj nevztahují části všeobecných obchodních podmínek určených výhradně pro spotřebitele. Postavení podnikatele se dále může lišit v závislosti na tom, zda jde o podnikatele kupujícího zboží k výkonu svého podnikání, nebo podnikatele kupujícího zboží jinak, než k výkonu svého podnikání.
 7. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.quadcafe.cz (dále jen „internetový obchod“).
 8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupující prostřednictvím objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 1. Informace o zboží a jeho cenách
 2. Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty i bez. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě; pro kupujícího je rozhodná cena v době odeslání objednávky. 
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se o nezávaznou výzvu k objednávkám v rámci internetového obchodu.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Vychází ze sazeb příslušného operátora, prodávající si neúčtuje žádné poplatky.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odeslaná objednávka je závazným návrhem na uzavření smlouvy určeným prodávajícímu (§ 1736 občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“). 
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o doručení objednávky na e mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za přijetí nabídky dle § 1740 občanského zákoníku, na jehož základě by došlo k uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou tyto obchodní podmínky. 
 4. Kupní smlouva je uzavřena až po výslovném potvrzení objednávky prodávajícím, které je přijetím nabídky dle § 1740 občanského zákoníku. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Není-li výslovné potvrzení objednávky doručeno kupujícímu do 14 dnů od odeslání objednávky, platí, že objednávka nebyla prodávajícím přijata. 
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, informuje o tom kupujícího a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku nebo se na ní s kupujícím telefonicky dohodne. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo písemně na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu; kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit i od již uzavřené kupní smlouvy, byla-li objednávka již výslovně potvrzena. Prodávající informuje kupujícího o chybě a o případném odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí této nabídky kupujícím zaslaným na emailovou adresu prodávajícího.

 1. Zákaznický účet
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávky zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Kupující není oprávněn umožnit užívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu alespoň 1 roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Platební podmínky a dodání zboží
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího dle platebních údajů na faktuře, jež bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně Quad Café na adrese Plzeňská 232, 267 01 Králův Dvůr. 
 1. Bude-li třeba uhradit další náklady nad rámec kupní ceny, prodávající o tom kupujícího bude informovat předem, zpravidle v procesu zpracování objednávky.
 2. V případě platby při předání zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná nejpozději v dohodnutý den dodání. Po uplynutí uvedené doby má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání viditelného poškození nebo technické závady nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo předán při osobním odběru zboží na prodejně.
 9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání (jsou-li zpoplatněny), nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale neučinil tak, ačkoli mu to prodávající umožnil. Pokud je kupujícím podnikatel a je zvoleno doručení dopravcem, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího již předáním zboží prvnímu dopravci.

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.
 4. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po vrácení zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Před vrácením zboží má prodávající právo zboží zkontrolovat, aby zjistil, zda nedošlo ke snížení hodnoty zboží zacházením či používaním zboží kupujícím. V případě zjištěného poškození zboží kupujícím má prodávající právo na úhradu škody na zboží kupujícím. V případě škody na zboží, způsobené kupujícím, resp. jinými osobami v době po převzetí zboží kupujícím, která snižuje hodnotu zboží o více než 2% z kupní ceny, prodávající zboží zpět převzít nemusí a ani není povinen vrátit kupujícímu peníze ve výši kupní ceny zboží.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, stanovení zjevně chybné ceny (viz čl. III. odst. 8 těchto obchodních podmínek), anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po převzetí a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. Spotřebitelé a podnikatelé kupující zboží jinak, než k výkonu svého podnikání jsou oprávněni uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (§§ 2165 a násl. OZ). V případě použitého zboží jsou spotřebitel a podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí.
 2. Podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, přičemž vadu je třeba u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let po odevzdání věci (§ 2112 OZ).
 3. Na zboží je prodávajícím poskytována záruka v délce 2 roky. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. Záruku nelze uplatnit u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání požadovat:
 • výměnu za nové zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • výměnu vadné součásti zboží.

Není-li to možné, může spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání pouze právo na bezplatné odstranění vady.

 1. Právo na výměnu za nové zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt se považuje, pokud se tatáž vada projeví alespoň třikrát.
 2. Neuplatní-li spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání žádné z výše uvedených práv, může požadovat přiměřenou slevu.
 3. V případě výskytu vady, které je nepodstatným porušením smlouvy, může podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání požadovat:
 • odstranění vady opravou věci nebo dodáním nové věci bez vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. V případě výskytu vady, která zakládá podstatné porušení smlouvy, má podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání dále právo:
 • požadovat výměnu za nové zboží,
 • odstoupit od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání také v případě, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě; za opakovaný výskyt se považuje, pokud se tatáž vada projeví alespoň třikrát.

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 3. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy je kupujícímu vrácena kupní ceny v plné výši.
 4. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 5. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který bylo dané zboží zlevněno.
 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. V případě spotřebitele vyřídí prodávající reklamaci včetně případného odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Je-li kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 45 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 8. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace na kontaktní e-mail.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po vytknutí vady. 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. Osobní údaje
 2. Informace o ochraně osobních údajů naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pověřena Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3.2.2023

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případně dalších zpracovatelů, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, dodací adresu a adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, jež nutně potřebujeme k plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a z jakých stránek přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Soubor cookie tedy umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji už v minulosti navštívili a o kterou sekci jste měli zájem. Zároveň si díky cookies můžete uložit své uživatelské nastavení apod.

1. Souhlas s cookies

Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. V případě, že byste však chtěli z jakéhokoliv důvodu vymazat či omezit používání cookies můžete tak učinit kdykoliv ve Vašem webovém prohlížeči (bod 2).

2. Správa cookies

Soubory cookies můžete svobodně vymazat, nebo předem nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, když se server snaží zaslat vám cookie.

Pak se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

3. Jaké druhy cookies využíváme

Na našich stránkách používáme dva typy souborů cookies:

a) Relační soubory cookies, které jsou automaticky vymazány, jakmile opustíte naše stránky. Pomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

b) Permanentní cookies, které se dočasně ukládají a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Tyto se používají především pro měření a reklamu ale například i na nastavení jazyka a uložených nastavení během návštěvy stránky pro případnou budoucí návštěvu.

Avšak ani tyto cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení (počítač, tablet, smart phone). Všechny údaje jsou anonymní, zejména pro účely statistik používání stránek.

Měřicí cookie má poznat opakovanou návštěvu našich webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity návštěvníků při prohlížení stránek.

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách i jiných webových stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše.

Případné další druhy cookies mohou být ještě využity například z důvodu správného fungování našich služeb (například e-shop) nebo na testování částí webu a jeho funkčnosti. To vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a spokojenost našich zákazníků.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uložený na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří vědí data ochránit a na dané zpracování dat se specializují.

Seznam zpracovatelů:

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů mimo EU

Jakékoli zpracování osobních údajů bude provedeno výhradně na území EU. (nebo) Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info @ quadcafe.cz.

 • Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo jakékoliv své osobní údaje budete považovat za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechna data smazat nebo pokud jste vyslovili námitky proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. Odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenosnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošleme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). V takovém případě vymažeme všechny Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - E-maily s inspirací, články či produktovými informacemi a službami Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkům ještě nejste, posíláme Vám e-maily pouze na základě Vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každé zaslané e-mailové zprávě.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 3.2.3023

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.